The Steepwater Band – Turn Of The Wheel
Format: CD – LP / Label: Diamond Day Records
Releasedate: 24 april 2020

Deze recensie heeft een inleiding nodig. Met speciale aandacht voor een grote fan uit Aberdeen, Schotland, Graham Robertson. Hij was degene die me benaderde of ik nog recensies schreef voor Blues Magazine. “Nee”, was kortweg het antwoord, te druk met werk en familieleven. “Logisch” antwoordde Graham terug. Zelf ook heel druk met promotie-werk voor Blues Rock Aberdeen.

***English Version of the review below!

Tekst: Jan Hogenberg.  (Let op: alle foto’s, video’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze zonder voorafgaande toestemming te gebruiken, af te drukken of te publiceren.)

Graham en ik zijn sinds het laatste optreden van The Steepwater Band in Nederland (Weert, De Bosuil 2016, lees hier het concertverslag) muzikale facebook-vrienden geworden. Hij vroeg me of ik bereid was een speciaaltje te doen. Ik begreep nagenoeg direct waarover het ging. Namelijk het nieuwe album van The Steepwater Band, Turn Of The Wheel. Nu denken jullie wellicht dat deze inleiding overbodig is, echter hoort bij het verhaal van The Steepwater Band.

Over dit album had ik via via al het een en ander gehoord en gelezen. ‘Turn Of The Wheel’ is vorig jaar tot stand gekomen na een wederopstanding van de band begin vorig jaar. Enkele tegenslagen het jaar daarvoor, het vertrek van bassist van het 1e uur Tod Bowers, een lang ziektebed voor bandmanager Steven Sime en uiteindelijk gestorven heeft de band doen besluiten om een jaartje rustig aan te doen.

Weliswaar mochten we vorig jaar het volledige akoestische solo album van zanger/gitarist Jeff Massey – ‘From The Highway To The Show’ ontvangen welke de leegte mooi opvulde. Ik spreek vooral namens “we”. En dan bedoel ik de grote fanschare die we gerust de familie van the Steepwater Band mogen noemen. Deze familie over de hele wereld, welke vooral druk is met verhalen en filmpjes posten van concerten, heeft een Facebook groep “The Steepwater Band – Gathering of the High & Humble”.
Deze fanclub is zeer verbonden met de bandleden en zorgen ervoor dat we hen op allerlei manieren steunen. Zo was laatst weer een oproep voor hulp voor de band. De band kwam met hun tourbus stil te staan. Motorpech. Zoals elke onafhankelijke band is het hard werken voor weinig dus veel geld om de bus te repareren was er niet. De actie met shirt-verkoop met tekst “Keep The Guys On The Road” is het gelukt om de mannen weer op de volgende bestemming te krijgen. Dit noem ik nog eens een hechte band met fans en artiest!

De band heeft gelukkig de juiste motivatie gevonden om weer flink los te gaan. Met hun Back To Work-tour vorig jaar zijn ze al heel Amerika afgestruind. Tijdens deze tour zijn er al redelijk wat nieuwe nummers ontstaan welke we via de “familie” mochten zien en horen.

Nu dan eindelijk na vier jaar wachten het nieuwe album ‘Turn Of The Wheel‘. Het zevende studioalbum inmiddels waarop het nieuwe bandlid Joe Bishop zijn bas flink laat horen. Producer Jim Winters, broer van de drummer Joe Winters, is na lange tijd weer achter de knoppen gekropen om dit album een goede sound mee te geven. Dit deed hij op het album ‘Revalation Sunday’ van 2006 ook al met verve. Opgenomen aan het Lake Michigan, met enkele gastrollen voor Chris Grove op toetsen, Freddie Gonzalez, percussie en voor het eerst op een Steepwater album een saxofoon door Terry “Sonny Lee” Tritt. Adam Ayan heeft alles nog eens haarfijn gemastered. Zoals ook al op het vorige album hebben alle bandleden hun muzikale inbreng gehad welke goed terug te horen is door verschillende invloeden van hun favorieten. Zanger/gitarist Jeff Massey nam alle teksten voor zijn rekening.

Het album voldoet gelukkig volledig aan waar je altijd op hoopt als je favoriete band met iets nieuws komt. Het rockt op alle fronten waarbij de gitaren natuurlijk de overhand hebben in elke song. Beide mannen, Massey als Eric Saylors, kunnen hun gitaren behoorlijk op hun donder geven. Geen enkele solo is herhaling van zetten, telkens afwisselend en soms lekker tegen elkaar in. Toch wisselen alle nummers elkaar goed af. Is het niet vanwege de verschillende invloeden van de classic-70’s bands dan wel in tempo en geluid. Een echt compleet rockalbum.

Dit album wil je van meet af aan horen met de versterker op tien. Luchtgitaar in de hand en mee stampen. Ik zie mezelf al weer vooraan staan bij het eerstvolgende concert. Of zoals de mannen zelf zeggen: “Just a turn of the wheel, and a foot on the gas, into the now, driving out of the past…

 

De invloeden die we terughoren op dit album komen uit diverse hoeken maar bovenal direct terug te brengen naar hun eigen Steepwater-sound. Opener “Turn Of The Wheel” maakt je direct blij. Steepwater ten top. Een heerlijke groove, her en der slide gitaar door Eric en Jeff. Dit nummer grijpt je beet, zeker nadat het gaspedaal iets dieper ingetrapt wordt na zo’n dikke twee minuut dertig en gevolgd wordt door een spetterde solo. De gitaarsoli van The Steepwater Band is HET handelsmerk. Afwisselend door Eric of Jeff maar nooit hetzelfde en storend.

Opvolger “Trance” had zo op een oud Grand Funk Railroad of ELO album kunnen staan. Lekker uptempo en los die trossen. Werkelijk het lekkerste nummer van het album. Ook bij “Running From The Storm” gaat de versterker weer op tien! De zang had voor mij wat rauwer gemogen maar wat een heerlijk gitaarnummer. Beide Joe’s zorgen voor een fantastische beat zodat je geneigd bent om mee te dansen. Dit nummer gaat zeker zorgen voor knikkende benen tijdens een live optreden. Daarna de voet van het gas bij “In The Dust Behind” maar desalniettemin een mooie rockballade.

That’s Not The Way” wordt mooi opgebouwd waarbij de saxophoon wordt ingezet voor de break. De mannen hebben goed naar de albums van The Rolling Stones geluisterd. Ook de platen van Neil Young zullen vaak opgezet zijn in de woonkamers van de mannen. Luister maar naar het gruizige “Big Pictures“. Gitaren staan op standje rauw en de solo’s zijn meer uitgesponnen. Cortez the Killer deel 2. “Please The Believer” is al een tijdje op YouTube te zien. Geweldige rocksong die helemaal op en top Steepwater Band is.

The Steepwater Band - Please The Believer - 11/8/19 Intrepid Artists 25th Anniversary

 

Bij het volgende nummer ” Lost On You” dacht ik direct eerst dat ik Billy Gibbons als gastgitarist herkende maar het is gewoon de speciale Teye-gitaar van Eric Saylors. Voor de cd-liefhebbers is er een extra track “Make It Right“. Dit nummer zou op elk album van Grand Funk Railroad hebben gepast. Steepwater Band kent zijn klassiekers denk ik dan maar en daar neem je automatisch iets van mij in je eigen sound. Eric en Jeff maken er werkelijk een fantastisch nummer van.

Abandon Ship” zorgt weer voor de nodige afwisseling in tempo. Een road-song waarbij de lapsteel van Eric het juiste gevoel meegeeft. Dit nummer stond al op het solo album van Jeff. Afsluiter “The Peace You’re Looking For” is met recht een echte afsluiter van dit complete rock-album. Queen zal bijgedragen hebben aan de nodige invloed voor het gitaargeluid. Maar bovenal toch weer een Steepwater Band nummer.

Ik voel me vereerd door het verzoek om dit album als eerste in Nederland te mogen recenseren. Ik voel me zeer betrokken bij deze band en wil deze muziek graag aan de man brengen in Nederland. Spanje en vooral de UK staan op het tourschema en helaas geen plek in Nederland hebben kunnen vinden om te spelen. Dus zal een vliegticket moeten boeken voor een concert. Heb ik er graag voor over!! Familie Reünie zeg maar.

“Turn of the Wheel” Track List
1. Turn of the Wheel
2. Trance
3. Running From the Storm
4. In the Dust Behind
5. That’s Not the Way
6. Big Pictures
7. Please the Believer
8. Lost on You
9. Make it Right (*CD only bonus track)
10. Abandon Ship
11. The Peace You’re Looking For

LP en CD via steepwater.com nu in pre-order te bestellen. De CD ook via cdbaby.com

*** English Version

The Steepwater Band – Turn Of The Wheel
Diamond Day Records
April 24, 2020

By Jan Hogenberg.

This review needs an introduction. With special attention for a big fan from Aberdeen, Scotland. Graham Robertson. He was the one who approached me to write reviews. “No”, in short, was the answer, too busy with work and family life. “Logically,” Graham replied. Also very busy with promotional work for Blues Rock Aberdeen.
Graham and I have become musical facebook friends since the last performance of The Steepwater Band in the Netherlands (De Bosuil, Weert 15 May 2016). He asked if I was willing to do a special one…. I almost immediately understood what it was about. Namely Steepwater’s new album, Turn Of The Wheel. Now you may think that this introduction is unnecessary, but it is part of the story of The Steepwater Band.

I had already heard and read a few things about this album via Social Media. The album was released last year after a resurrection from the band early last year. A few setbacks the year before, the departure of bass player from the 1st hour Tod Bowers, a long illness for band manager Steven Sime and finally died, the band decided to take it easy for a year.

Luckily last year we received the full acoustic solo album from singer / guitarist Jeff Massey – From The Highway To The Show, which filled the void nicely.
I mainly speak on behalf of “we”. Which means the large fan base that we can safely call the family of the Steepwater Band. This family all over the world, which is mainly busy with stories and posting concerts, has a Facebook group “The Steepwater Band – Gathering of the High & Humble”.
This fan club is very connected to the band members and ensures that we support them in many ways. For example, the band recently did a call for help.
The band came to a halt with their tour bus. Engine trouble. Like any independent band, it is hard hard work for little, so there was not much money to repair the bus. The shirt-sale promotion with the text “Keep The Guys On The Road” managed to get the men back to the next destination. I call this a close bond with fans and artist!

Fortunately, the band has found the right motivation to go loose again. With their “Back To Work”-tour last year, they have already roamed all over America. During this tour there are already quite a few new songs that we could see and hear through the “family”.

Now finally after four years of waiting here’s the new album, Turn Of The Wheel. The seventh studio album now on which the new band member Joe Bishop makes his bass-playing heard. Producer Jim Winters, brother of the drummer Joe Winters, has come after a long time to give this album a good sound. He already did this with verve on the album Revalation Sunday of 2006. Recorded on Lake Michigan, with some guest roles for Chris Grove on keys, Freddie Gonzalez, percussion and for the first time on a Steepwater album a saxophone by Terry “Sonny Lee” Tritt. Adam Ayan has mastered everything once again. As already on the previous album, all band members have had their musical input which can be heard through various influences from their favorites. Singer / guitarist Jeff Massey took care of all the lyrics.

Fortunately, the album fully meets what you always hope for when your favorite band comes up with something new. It rocks on all fronts with the guitars naturally prevailing in every song. Both men, Massey as Eric Saylors, can really blow their guitars. No solo is a repetition of moves, always alternating and sometimes nice against each other. However, all numbers alternate well. Is it not because of the different influences of the classic-70’s bands or in tempo and sound. A really complete rock album.

You want to hear this album from the beginning with the amplifier on ten. Air guitar in hand and stamping with it. I already see myself at the front again at the next concert. Or as the men themselves say: “Just a turn of the wheel, and a foot on the gas, into the now, driving out of the past …”

The influences that we hear on this album come from various angles, but above all directly to their own Steepwater sound. Opener “Turn Of The Wheel” immediately makes you happy. Steep water at its best. A wonderful groove, here and there slide guitar by Eric and Jeff. This song grabs you, especially when the foot is pressed on the gas after a good two minutes thirty with a splattering solo. The guitar solo of The Steepwater Band is THE trademark. Alternately by Eric or Jeff but never the same and disturbing.

Successor “Trance” could have been on an old Grand Funk Railroad or ELO album. Nice uptempo and completely loose. Really the best song in my opinion.

The amplifier also goes further with “Running From The Storm”. The vocals could have been a bit rougher for me, but it is and remains a wonderful guitar song. Both Joe’s provide a fantastic beat so you are inclined to dance along. This song is sure to make your legs creak during a live performance.
Then the foot off the accelerator at “In The Dust Behind” which makes it a real rock ballad.

“That’s Not The Way” is nicely built with the saxophone used for the break. The men listened carefully to Stones albums. Neil Young’s records will also often be set up in the men’s living rooms. Just listen to the gritty “Big Pictures”. Guitars are set raw and the solos are more drawn out. Cortez the Killer part 2.

“Please The Believer” has been on YouTube for a while. Great rock song that is totally Steepwater Band.

In the next song “Lost On You” I immediately thought I recognized Billy Gibbons as a guest guitarist, but it’s just Eric Saylors’ special Teye guitar.
For the CD lovers there is an extra track “Make It Right”. This song would have fitted on any Grand Funk Railroad album. I think Steepwater Band knows its classics and there you automatically take something from me in your own sound. Eric and Jeff really make it a fantastic song.

“Abandon Ship” again provides the necessary variation in tempo. A road song in which Eric’s lap steel gives the right feeling. This song was already on Jeff’s solo album.

Closing track “The Peace You’re Looking For” is truly a real ending to this complete rock album. Queen will have contributed to the necessary influence for the guitar sound. But above all another Steepwater Band number.

I am honored to be requested for the first to review this album in the Netherlands. I feel very involved with this band and would like to bring this music to the man / woman in the Netherlands.
Spain and especially the UK are on the tour schedule and where they unfortunately have not been able to find this tour to play in the Netherlands.

So will have to book a flight ticket for a concert. I would like to do it !! Family Reunion, so to speak.

LP and CD steepwater.com now in pre-order! CD also via cdbaby.com


Ook op Blues Magazine ...